Foreningen

ALS-foreningen til bekæmpelse af Amyotrofisk Lateral Sklerose er en selvstændig forening, der blev stiftet i 1996.

Foreningen lægger stor vægt på aktiviter, samvær, videndeling og visioner.

Foreningens formål er :

  • at  øge kendskabet til ALS sygdommen og dermed skabe en større forståelse for patienternes og de pårørendes situation.
  • at viden og erfaring udveksles til støtte og gavn for den enkelte.
  • at opmuntre til oprettelse af nye lokalgrupper med samme formål i andre regioner/kommuner.
  • at støtte ALS-forskningen
  • at påvirke de bevilligende myndigheder til at gennemføre en mere ensartet og retfærdig behandling af den enkeltes retsmæssige behov – uanset bopælskommune.

Bliv medlem af ALS-foreningen

Med et kontingent på kun 100,- arbejder vi efter devisen; mange bække små …

Du er velkommen til at indbetale kontingentet eller gerne mere på bankkonto 1551 – 4957 5257 98, eller giro 1551 – 0871 923 og husk oplyse dit navn, adr., og e-mail, så modtager du invitation til næste møde.

Eller bliv støttemedlem…

For at udbrede kendskabet til foreningen sender eller mailer vi dig en folder, der fortæller mere om foreningen og dens formål. Hvis du på et senere tidpunkt har lyst til at blive medlem, er du naturligvis mere end velkommen. Støttemedlemmer modtager ikke yderligere materiale fra foreningen. Støtte-medlemskontingent 10,-

 

VEDTÆGTER

§ 1 Navn

Foreningens navn er: ALS-foreningen.

Foreningens hjemsted er Region Sjælland

 

§ 2 Formål

Det er foreningens formål at forbedre livsvilkårene for mennesker med Amyotrofisk Lateral Sklerose for bl.a. at:

1. Udbrede kendskabet til sygdommen (ALS) og dermed skabe forståelse for patienternes og deres pårørendes situation.

2. Tilvejebringe de bedst mulige forhold for ALS-patienter og deres pårørende.

3. Støtte oprettelsen af lokalgrupper med samme formål i andre amter.

4. Støtte videnskabelig forskning vedr. årsager, diagnostik, forebyggelse og behandling af ALS-sygdommen.

 

§ 3 Medlemmer

Alle kan optages som medlemmer af ALS-foreningen.

Udøver et medlem en for ALS-foreningen skadelig virksomhed, kan dette medføre udelukkelse som medlem. Udelukkelse besluttes af ALS-foreningens bestyrelse.

 

§ 4 Kontingent

Kontingentets størrelse for medlemsskab fastsættes på generalforsamlingen. Kontingentet fastsættes for 1 år af gangen.

 

§ 5 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af juni måned.

Generalforsamlingen er ALS-foreningens øverste myndighed. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal ske med mindst 3 ugers varsel ved brev eller bekendtgørelse i dagspressen.

Stemmeret på generalforsamlingen er betinget af betalt kontingent og at medlemmet er fyldt 18 år. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et i generalforsamlingen deltagende medlem, dog således at et medlem som deltager i generalforsamlingen kun kan stemme i henhold til én fuldmagt.

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende, dog kræver forslag om vedtægtsændringer 2/3 majoritet. Ændring i vedtægterne kan kun optages til beslutning, såfremt der ved indkaldelsen til den pågældende generalforsamling er meddelt, at vedtægtsændringer er på dagsordenen.

Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar.

Andre forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uger før generalforsamlingen.

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal meddeles ved indkaldelsen og indeholde følgende punkter:

1.    Valg af dirigent.

2.    Formandens beretning.

3.    Fremlæggelse af årsregnskab med årsberetning.

4.    Fremlæggelse af budget for indeværende år og fremtidsplaner.

5.    Indkomne forslag.

6.    Valg af formand.

7.    Valg af næstformand.

8.    Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder valg af suppleant.

9.    Fastsættelse af kontingent for et år. (kommende år).

10. Eventuelt.

Årsregnskab med årsberetning, indkomne forslag og evt. forslag til vedtægtsændringer er fremlagt ved generalforsamlingen.

 

§ 6 Bestyrelse

Bestyrelsen består af formanden, næstformanden samt yderligere 3 medlemmer. Derudover kan der vælges èn suppleant. Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 3 år ad gangen, suppleanten vælges for 1 år. Alle medlemmer er valgbare fra det fyldte 18 år. Genvalg kan finde sted.

Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår før udløbet af valgperioden indtræder suppleanten i bestyrelsen. Hvis det er formanden eller næstformanden der afgår konstituerer bestyrelsen sig på ny.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen, der er ALS-foreningens højeste myndighed mellem to generalforsamlinger, er inden for de af generalforsamlingen givne retningslinier ansvarlig for fastlæggelsen af de overordnede retningslinier for foreningens virksomhed.

Bestyrelsen er ALS-foreningens daglige ledelse og udøver denne i henhold til ALS-foreningens formål og de af generalforsamlingen givne retningslinier.

Bestyrelsen kan supplere sig med særlig sagkundskab.

Bestyrelsen afholder møde mindst to gange årligt, samt når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen kræver det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når et flertal af bestyrelsen er til stede.

 

§ 7 Tegning og hæftelse

Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og næstformand i forening, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtigelser.

 

§ 8 Udvalg

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og kan godkende brugergrupper inden for foreningen, ligesom bestyrelsen kan fastlægge retningslinier for brugergruppernes virke.

 

§ 9 Regnskab

Regnskabet er kalenderåret. Det reviderede årsregnskab med årsberetning og revisionspåtegning godkendes af bestyrelsen før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Foreningen skal have en statsautoriseret/registreret revisor eller 2 valgte revisorer som vælges af Bestyrelsen.

 

§ 10 Opløsning

For at ALS-foreningen kan opløses kræves en indstilling herom fra bestyrelsen til en ordinær generalforsamling. Der skal ske en efterprøvning ved en ekstraordinær generalforsamling, tidligst tre og senest seks uger efter den ordinære generalforsamlings afholdelse. Vedtages foreningens opløsning skal den tilbageværende formue overgå til ALS-fonden.

 

§ 11 Ikrafttræden

Nærværende ændringer i vedtægterne er vedtaget på generalforsamlingen i Næstved  december 2021  og træder i kraft umiddelbart.

 

Næstved, den 8. december 2021.